วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบันงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมุ่งเน้นไปที่การเข้าใจใน สภาพธุรกิจและสภาพการแข่งขันภายนอกกับคู่แข่งขัน เมื่อเทียบกับองค์กรของเราแล้วนั้นว่ามีสภาพ ปัจจัยทั้งภายในภายนอก จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไรเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผน และจะนำแผนนั้นไปใช้เพื่อพัฒนาคนให้กับองค์กร และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนองค์กร
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การ กำหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากร มนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น